Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3697092
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20168284.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3697092 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013074913, 2013074914, 2013081796, 2013081797, 2014023251, 2014023252 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2013, 29.03.2013, 10.04.2013, 10.04.2013, 10.02.2014, 10.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/463  H04N 19/593  H04N 19/186   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JVC KENWOOD Corporation; 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAKAMURA, Hiroya; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP;
UEDA, Motoharu; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP;
FUKUSHIMA, Shigeru; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP;
KUMAKURA, Toru; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie dekódujúce obraz, spôsob dekódovania obrazu a program dekódujúci obraz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3697092
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3697092
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 24.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2021 Typ Platba
EP 3697092
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku