Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3697090
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20168272.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3697090 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013074913, 2013074914, 2013081796, 2013081797, 2014023251, 2014023252 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2013, 29.03.2013, 10.04.2013, 10.04.2013, 10.02.2014, 10.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/463  H04N 19/593  H04N 19/186   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  14773077.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JVCKENWOOD Corporation; 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAKAMURA, Hiroya; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP;
UEDA, Motoharu; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP;
FUKUSHIMA, Shigeru; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP;
KUMAKURA, Toru; c/o JVCKENWOOD Corporation Intellectual Property Department 3-12, Moriyacho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie dekódujúce obraz, spôsob dekódovania obrazu a program dekódujúci obraz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  14773077.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3697090
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3697090
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3697090
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.03.2022 Typ Odoslané
EP 3697090
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku