Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3698847
(11)  Číslo patentu  39338 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20166309.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3698847 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201514789156, 201514789658, 201514926365, 201514951093, 201615073318, 201615099274, 201615151012, 201615178455 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2015, 01.07.2015, 29.10.2015, 24.11.2015, 17.03.2016, 14.04.2016, 10.05.2016, 09.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  15.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 2/02  A61N 2/00  A61N 1/40  A61N 1/06  A61N 1/32  A61N 1/36  A61B 18/14  A61B 18/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3316962 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2016053930 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2017002065 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BTL Healthcare Technologies a.s.; Stepánská 535/6, Nové Mesto 120 00 Praha 2; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LADMAN, Jakub; 155 00 Praha; CZ;
HURYCH, Zdenek; 153 00 Praha; CZ;
MRAZEK, Jiri; 150 00 Praha; CZ;
PROUZA, Ondra; 251 01 Ricany u Prahy; CZ;
PRIBULA, Ondrej; 130 00 Praha; CZ;
SCHWARZ, Tomas; 169 00 Praha; CZ;
FRANTA, Tomas; 252 29 Dobrichovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Magnetické stimulačné zariadenie na terapeutické ošetrenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3316962 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.06.2023 
   Maximálna platnosť do  30.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 15.06.2022 11/2022 SC4A
 
EP 3698847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3698847
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3698847
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.05.2022 Typ Odoslané
EP 3698847
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku