Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3712529
(11)  Číslo patentu  37855 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20162429.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3712529 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1902970 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.03.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 11/33  E05F 15/72   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rf-Technologies sa; Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VANDENHEEDE, Pascal; Lange Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele; BE;
D'HAESE, Jonas; Beekstraat 7-11, 9340 OORDEGEM; BE;
STEENLAND, Matthieu; Eksterstraat 22, 1703 SCHEPDAAL; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Klapka uzatváracieho typu na odvod dymu a evakuačný systém obsahujúci takúto klapku  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2022 
   Maximálna platnosť do  11.03.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3712529
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3712529
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.07.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.07.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 29.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 29.07.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 29.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3712529
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku