Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3701828
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20159441.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.02.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3701828 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102019105046 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A45D 8/00  A45D 8/14  A45D 8/06  A45D 8/24  A45D 8/28  A45D 8/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Weist, Jennifer; Schlesische Straße 31, 10997 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Weist, Jennifer; Schlesische Straße 31, 10997 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Efektívny držiak šatky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3701828
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3701828
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 06.10.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 06.10.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3701828
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku