Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3669682
(11)  Číslo patentu  40232 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20156199.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3669682 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201414193961 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/40  A24F 40/51  A24F 40/60  A24F 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3110271 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RAI Strategic Holdings, Inc.; 401 North Main Street, 271 01 Winston-Salem, NC; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WORM Steven L; 4706 St. Thomas Place, 276 12 Raleigh, NC; US;
GALLOWAY Michael Ryan; 979 Brookberry Farm Circle, 271 06 Winston-Salem, NC; US;
AMPOLINI Frederic Philippe; 4235 Birch Creek Trail, 271 06 Winston-Salem, NC; US;
MCKNIGHT Randy Lee; 7945 Curtina Lane, 270 23 Lewisville, NC; US;
CHRISTOPHERSON David Glen; 7904 Vauxhill Drive, 276 15 Raleigh, NC; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Ovládacie telo pre elektronický fajčiarsky výrobok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3110271 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2023 
   Maximálna platnosť do  23.02.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3669682
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3669682
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.01.2023 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3669682
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.10.2022 Typ Odoslané
EP 3669682
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku