Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3668095
(11)  Číslo patentu  37851 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20151296.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3668095 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011004648 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/119  H04N 19/124  H04N 19/136  H04N 19/176  H04N 19/463  H04N 19/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2664147; 21176055.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CANON KABUSHIKI KAISHA; 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku Tokyo 146-8501; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOBAYASHI, Masaaki; c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zariadenie kódujúce obraz, spôsob kódujúci obraz a program, a zariadenie dekódujúce obraz, spôsob dekódujúci obraz a program 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2664147; 21176055.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.01.2023 
   Maximálna platnosť do  12.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3668095
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.12.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3668095
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 11.08.2021 Typ Doručené
1d Opis 11.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3668095
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku