Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3664453
(11)  Číslo patentu  40414 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20150900.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3664453 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2010163245, 2010174869 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2010, 03.08.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/52  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/70  H04N 19/119   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2597874 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DoCoMo, Inc.; 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUZUKI Yoshinori; c/o Intellectual Property DepartmentNTT DOCOMO INC.Sanno Park Tower11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150; JP;
TAKIUE Junya; c/o Intellectual Property DepartmentNTT DOCOMO INC.Sanno Park Tower11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150; JP;
BOON Choong Seng; c/o Intellectual Property DepartmentNTT DOCOMO INC.Sanno Park Tower11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150; JP;
TAN Thiow Keng; c/o Intellectual Property DepartmentNTT DOCOMO INC.Sanno Park Tower11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie na prediktívne dekódovanie obrazu a metóda prediktívneho dekódovania obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2597874 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.07.2023 
   Maximálna platnosť do  14.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3664453
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3664453
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3664453
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2022 Typ Odoslané
EP 3664453
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku