Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3883804
(11)  Číslo patentu  40327 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19835668.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3883804 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201831284 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.09.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 16/00  B60K 25/00  B60L 8/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/086957 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/136176 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECO EOLIC TOP SYSTEM S.L.; Velázquez, 51 - 5°, 280 01 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ESTEFAN BELLAN Abdon Miguel; Antonio Maura 7, 5 Izquierda, 280 14 Madrid; ES;
VARGAS MACHADO Carlos Mauricio; 3563 Joan Drive L5B1T9, Mississauga, Ontario; CA;
FINO PUERTO Pedro Antonio; Calle 10b No 87a 27 torre 10 apto 101, 110811 Bogotá,; CO 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Ekologický systém využívajúci kinetickú energiu vo vozidlách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Maximálna platnosť do  23.12.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3883804
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3883804
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 05.12.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3883804
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2022 Typ Odoslané
EP 3883804
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku