Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3899476
(11)  Číslo patentu  40365 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19831726.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3899476 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18214779 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.10.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 3/28  G01M 3/32  F17D 5/04  B65D 90/24  B65D 90/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/086638 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/127947 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OMV Downstream GmbH; Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wien; AT;
INWA AG; Kanalstrasse 27, 9464 Rüthi; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFFER Ronald Jürgen; Am Telek 44, 7400 Oberwart; AT;
PFAFFL Thomas; Hauptstraße 31, 2122 Münichsthal; AT;
STEINBRUGGER Christian; Rosasgasse 38/3/13, 1120 Wien; AT;
HÖRBURGER Jürgen; c/o INWA AG Kanalstraße 27, 9464 Rüthi; CH;
KAHR Robert; c/o Kanzler Verfahrenstechnik GmbH Ragnitzstrasse 115, 8047 Graz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob detekcie a prevencie netesností 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3899476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3899476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.11.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3899476
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3899476
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku