Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3783435
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19826576.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3783435 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2018121591 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41C 1/10  B41M 1/06  B41N 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2019/024545 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/004227 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toray Industries, Inc.; 1-1, Nihonbashi-muromachi, 2-chome Chuo-ku, Tokyo, 103-8666; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TSUTSUMI, Yusuke; c/o Toray Industries, Inc. Shiga Plant 1-1, Sonoyama 1-chome, Otsu-shi, Shiga 520-8558; JP;
KUSE, Yasunori; c/o Toray Industries, Inc. Shiga Plant 1-1, Sonoyama 1-chome, Otsu-shi, Shiga 520-8558; JP;
INOUE, Takejiro; c/o Toray Industries, Inc. Shiga Plant 1-1, Sonoyama 1-chome, Otsu-shi, Shiga 520-8558; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Originálna litografická tlačiarenská doska, spôsob výroby litografickej tlačiarenskej dosky a spôsob výroby tlačoviny s jej použitím 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3783435
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3783435
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.06.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3783435
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3783435
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku