Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3867428
(11)  Číslo patentu  40409 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19808632.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3867428 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1859665 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.08.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D03D 15/43  D03D 15/49  D03D 15/58  D02G 3/40  D03D 27/18  D03D 15/47   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2019/052462 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/079374 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Serge Ferrari SAS; Zone Industrielle de la Tour du Pin, 381 10 Saint Jean de Soudain; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOLLE Anaïs; 27 Rue Roposte, 690 03 LYON; FR;
TAPIE Emmanuel; 14 Rue de la Bouverie, 385 00 VOIRON; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár Juran, advokát; Dúbravská cesta 9, BOX 107, BRATISLAVA 4 
(54)  Názov  Textil spojujúci jemnosť na omak s odolnosťou proti oteru a napínaniu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.10.2023 
   Maximálna platnosť do  17.10.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3867428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3867428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 20.09.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3867428
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 12.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2022 Typ Odoslané
EP 3867428
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku