Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3793960
(11)  Číslo patentu  40798 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19795579.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3793960 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201805774 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 2/06  C04B 28/10  C01F 11/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/080170 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/094607 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carmeuse Research And Technology; Bld de Lauzelle 65, 1348 Louvain-La-Neuve; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEWAGHE Céline; Rue des Ronces 43, 6110 MONTIGNY LE TILLEUL; BE;
PONCHON François; Avenue Groelstveld 52, 1180 UCCLE; BE;
VEKONY Nicolas; Rue du grand Pré 7, 1450 CHASTRE; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Vápenné mlieko 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.11.2023 
   Maximálna platnosť do  05.11.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3793960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 18.11.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3793960
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 26.10.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3793960
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.12.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.12.2022 Typ Odoslané
EP 3793960
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku