Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3778609
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19781624.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3778609 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2018073568 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 499/00  A61K 31/431  A61K 31/4439  A61K 31/497  A61P 31/04  C07D 499/76   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2019/015176 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/194306 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FUJIFILM Corporation; 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHOJI Muneo; c/o FUJIFILM Corporation, 4-1, Shimookui 2-chome, Toyama-shi, Toyama 930-8508; JP;
FURUYA Kentaro; c/o FUJIFILM Corporation, 4-1, Shimookui 2-chome, Toyama-shi, Toyama 930-8508; JP;
MATSUURA Kei; c/o FUJIFILM Corporation, 4-1, Shimookui 2-chome, Toyama-shi, Toyama 930-8508; JP;
NAKAE Tomofumi; c/o FUJIFILM Corporation, 4-1, Shimookui 2-chome, Toyama-shi, Toyama 930-8508; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Penámové deriváty alebo ich soli, farmaceutické kompozície a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3778609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3778609
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.03.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3778609
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.03.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3778609
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku