Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3867461
(11)  Číslo patentu  40505 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19779878.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3867461 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800009593 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.08.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/08  E04F 21/18  E04F 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/076379 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/078699 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dakota Group S.a.s. di Zeno Cipriani & C.; Via Pitagora, 3, 370 10 Affi (VR); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CIPRIANI Zeno; Via Don Cesare Scala 17, 370 20 BELLUNO, VR; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Nivelačná podložka s pružnými spojovacími prostriedkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.09.2023 
   Maximálna platnosť do  30.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3867461
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3867461
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 05.08.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3867461
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Potvrdenie o podaní Typ Odoslané
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.09.2022 Typ Doručené
Výkresy 07.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3867461
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku