Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3853050
(11)  Číslo patentu  40669 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19774183.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3853050 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  100932 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  LU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60G 11/26  B60G 17/056  B60G 21/067  B60G 21/073  B62D 53/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/057991 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/058934 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Faymonville Distribution AG; 8, Duarrefstrooss, 9990 Weiswampach; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIPPI Fabrizio; c/o Cometto S.p.a. A Socio Unico Via Cuneo, 20, 120 11 Borgo San Dalmazzo (CN); IT;
FRONI Francesco; c/o Cometto S.p.a. A Socio Unico Via Cuneo, 20, 120 11 Borgo San Dalmazzo (CN); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Náves na prepravovanie nákladu určeného na premiestnenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.09.2023 
   Maximálna platnosť do  20.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3853050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3853050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.10.2022 165,00 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3853050
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 24.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2022 Typ Odoslané
EP 3853050
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku