Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3849950
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19773577.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3849950 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500432018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.07.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 9/12  G21F 9/16  G21F 9/30  B09B 3/25  B09B 3/40  C04B 28/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2019/050011 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/055337 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vuje, A.S.; Okruzna 5, 918 64 Trnava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LICHVÁR Peter; Ul. 28. októbra . 1, 911 01 Trencin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3849950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3849950
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.09.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3849950
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 3849950
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku