Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3843566
(11)  Číslo patentu  40324 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19769311.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.08.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3843566 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201814202 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.08.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.07.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 47/00  H05B 6/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/049076 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/047417 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nicoventures Trading Limited; Globe House 1 Water Street, London WC2R 3LA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KORUS Anton; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House1 Water Street, London greater London WC2R 3LA; GB;
MOLONEY Patrick; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House1 Water Street, London greater London WC2R 3LA; GB;
ABI AOUN Walid; c/o British American Tobacco (Investments) Limited Globe House1 Water Street, London greater London WC2R 3LA; GB;
MILLIGAN Terrence; 5407 Fen Oak Drive, 537 18 Madison, Wisconsin; US;
BLANDINO Thomas Paul; 5407 Fen Oak Drive, 537 18 Madison, Wisconsin; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Rezonančný obvod pre systém generujúci aerosól 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.08.2023 
   Maximálna platnosť do  30.08.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3843566
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3843566
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.08.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3843566
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 31.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2022 Typ Odoslané
EP 3843566
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku