Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3849848
(11)  Číslo patentu  40707 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19769226.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3849848 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2018/056868 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.07.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 19/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/055866 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/053674 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIBEAU Elie; 29 Rue Boilet, 607 00 Pont-Sainte-Maxence; FR;
KHEYATI Yannis; 16 Rue Jesse Owens, 932 00 Saint-Denis; FR;
MENEGADY Nabil; 11 Bonniksen Close, Lemington Spa, Warwickshire CV31 3RP; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Nosník nárazníka s vložkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3849848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3849848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3849848
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3849848
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku