Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3853527
(11)  Číslo patentu  40213 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19765629.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3853527 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18195169 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23J 15/00  B01F 5/04  B01D 47/06  B01D 53/56  B01J 19/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/074930 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/058299 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yara International ASA; Drammensveien 131, 0277 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KURKA Wolfgang; Max-Eyth Strasse 19, 734 31 Aalen; DE;
ZOBL Adi; Schönbrunnerstrasse 293/4/14, 1120 Vienna; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(54)  Názov  Systém na znižovanie emisií oxidov dusíka pre stacionárny spaľovací systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.09.2023 
   Maximálna platnosť do  18.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3853527
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3853527
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.08.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3853527
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 3853527
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku