Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3807156
(11)  Číslo patentu  40358 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19749218.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3807156 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018117396, 102018117944, 102018118373 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2018, 25.07.2018, 30.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 25/04  B65D 6/18  B29C 53/04  B29C 53/84   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/069200 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/016275 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Feurer Febra GmbH; Klingenberger Straße 2, 743 36 Brackenheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORTENBACHER Klaus; Neuer Weg 21, 765 93 Gernsbach; DE;
GOLLER Achim; Wiesenstrassse 4, 692 54 Malsch; DE;
FEURER Markus; Friedrich-Ebert-Straße 21, 764 61 Muggensturm; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková - Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 2263/15, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Prepravné zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.07.2023 
   Maximálna platnosť do  17.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3807156
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3807156
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.08.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3807156
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 29.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 29.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 07.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3807156
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku