Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3749815
(11)  Číslo patentu  40529 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19746720.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3749815 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862626407 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 5/10  E04D 5/12  E04D 5/14  E04D 11/02  E04D 3/35  E04D 3/36  B32B 3/26  B32B 5/02  B32B 7/06  B32B 7/14  B32B 25/10  B32B 25/16  B32B 27/12  B32B 27/30  B32B 27/32  B32B 29/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/015446 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/152323 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carlisle Construction Materials, LLC; 1555 Ritner Highway, 170 13 Carlisle PA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GISH Brian; 270 Stuart Road, 170 15 Carlisle, Pennsylvania; US;
HEISHMAN Michael; 147 James Madison Drive, 170 50 Mechanicsburg, Pennsylvania; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Háčikový a flísový strešný systém s navinutou adhéznou uvoľňovacou vrstvou a spôsob aplikácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.01.2024 
   Maximálna platnosť do  28.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3749815
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3749815
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.11.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3749815
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.10.2022 Typ Odoslané
EP 3749815
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku