Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3799563
(11)  Číslo patentu  40791 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19746442.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3799563 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18183454 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 11/00  A61M 3/02  A61F 7/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/068915 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/012028 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EARBREEZE GMBH; Wipplingerstraße 1/DG 1, 1010 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KURSCHEL Martin; Wipplingerstraße 1 1.DG, 1010 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Nadstavec pre zariadenie pre tvorbu prúdu vzduchu do vonkajšieho zvukovodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3799563
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3799563
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3799563
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2022 Typ Odoslané
EP 3799563
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku