Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3827005
(11)  Číslo patentu  40665 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19742760.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3827005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18382559 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.06.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61P 29/00  A61K 31/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/069905 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/020939 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FAES FARMA, S.A.; Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERNÁNDEZ HERRERO Gonzalo; FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES;
GARCÍA DOMÍNGUEZ Neftalí; FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES;
ZAZPE ARCE Arturo; FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES;
OLIVERA TIZNE Roberto; FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES;
NOVERGES PEDRO Bárbara; FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES;
CORCÓSTEGUI VIVAR Reyes; FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES;
TATO CERDEIRAS Paloma; FAES FARMA, S.A. Avenida Autonomía, 10, 489 40 Leioa, Vizcaya; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Pyridopyrimidíny ako inhibítory histamínového H4 receptora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.07.2023 
   Maximálna platnosť do  24.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3827005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3827005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3827005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2022 Typ Odoslané
EP 3827005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku