Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3802720
(11)  Číslo patentu  40746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19735630.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3802720 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800005783 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 123/14  C08L 23/14  C08L 51/06  B32B 27/32  B32B 3/26  B32B 5/02  B32B 7/12  A61F 13/15  A61F 13/539   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/054143 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/229577 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Savare' I.c. S.r.l.; Via Polidoro da Caravaggio 3, 201 56 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CORZANI Italo; c/o SAVARE' I.C. S.P.A. Via Polidoro da Caravaggio 3, 201 56 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár Juran, advokát; Dúbravská cesta 9, BOX 107, BRATISLAVA 4 
(54)  Názov  Tavné lepidlá obsahujúce bimodálnu polymérnu kompozíciu tvorenú s nízkou stereošpecifikáciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2023 
   Maximálna platnosť do  20.05.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3802720
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3802720
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3802720
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 14.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 14.11.2022 Typ Doručené
Opis 14.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 16.11.2022 Typ Doručené
Opis 16.11.2022 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.12.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2022 Typ Odoslané
EP 3802720
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku