Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3710485
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19732174.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3710485 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862678061 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 47/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/034701 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/232241 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Abbvie Stemcentrx LLC; 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIU, David; 495 Loma Vista Terrace, Pacifica, California 94044; US;
GAVRILYUK, Julia; 3525 Del Mar Heights Road, 1855, San Diego,CA 92130; US;
SCHAMMEL, Alexander; 25 Glendale Street, Apt. 3, San Francisco, California 94114; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Konjugáty protilátky anti-SEZ6 a liečiva a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3710485
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 19.04.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3710485
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
1c Opis 03.05.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 3710485
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku