Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3807912
(11)  Číslo patentu  40480 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19731631.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3807912 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  504652018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 27/32  H01F 27/28  H01B 7/30  H01B 3/48  H01B 3/52  H02K 3/14  H02K 3/34  H02K 3/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/064940 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/238558 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Asta Elektrodraht GmbH; Oed 1, 2755 Oed/Wiener Neustadt; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TRIMMEL Thomas; Kapellengasse 3, 2840 Grimmenstein; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Viacnásobný paralelný vodič s vymedzovacími platničkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.06.2023 
   Maximálna platnosť do  07.06.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3807912
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3807912
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 11.07.2022 165,00 EUR 4 26.07.2022 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3807912
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 13.07.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2022 Typ Odoslané
EP 3807912
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku