Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3797198
(11)  Číslo patentu  40221 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19727443.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3797198 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20185467, 20185625 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.05.2018, 06.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI, FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 7/02  A61L 9/18  E05D 15/06  E06B 3/46  E04H 1/12  E04H 1/14  E04B 1/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2019/050340 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/224422 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vetrospace Oy; Otto Korhosen katu 1, 206 60 Littoinen; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  URPOLAHTI Jouko; Otto Korhosen katu 1, 206 60 Littoinen; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Zvukotesný a hygienický priestor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.04.2023 
   Maximálna platnosť do  29.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3797198
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3797198
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3797198
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.07.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 18.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2022 Typ Odoslané
EP 3797198
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku