Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3791085
(11)  Číslo patentu  39636 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19724399.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3791085 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018207269 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 65/092   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/061974 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/215299 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Automotive Technologies GmbH; Vahrenwalder Strasse 9, 301 65 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DREHER Herbert; Continental Teves AG & Co. OHGIntellectual PropertyGuerickestr. 7, 604 88 Frankfurt am Main; DE;
GOLZ Dietrich; Continental Teves AG & Co. OHGIntellectual PropertyGuerickestr. 7, 604 88 Frankfurt am Main; DE;
ZIMNOCH Frederic; Continental Teves AG & Co. OHGIntellectual PropertyGuerickestr. 7, 604 88 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Obloženie kotúčovej brzdy vyrobené v závislosti na smere otáčania pre kotúčovú brzdu s pevným strmeňom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2023 
   Maximálna platnosť do  09.05.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.07.2022 13/2022 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 29.03.2023 6/2023 PC4A
 
EP 3791085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.02.2023 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3791085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.05.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3791085
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 13.02.2023 Typ Doručené
Doklad o prevode 13.02.2023 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 13.02.2023 Typ Doručené
Plná moc 13.02.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.02.2023 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.02.2023 Typ Odoslané
EP 3791085
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.02.2023 Continental Automotive Technologies GmbH Continental Teves AG & Co. OHG
2 Ukončenie zastupovania 27.02.2023 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku