Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3672483
(11)  Číslo patentu  37941 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19723621.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3672483 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18203207 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/0507  A61B 5/00  A61B 5/053   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/061088 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/088805 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paegasus Médical SA; Route des Jeunes, 41A, 1227 Carouge GE; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CANEPA, Stefano Nicolò; Route des Jeunes 41A c/o Michel Alberton GE, 1227 Carouge; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Systém na detekciu rakovín v ľudských tkanivách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.04.2022 
   Maximálna platnosť do  30.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3672483
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3672483
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.07.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.07.2021 Typ Doručené
1b Opis 26.07.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 26.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.07.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 14.09.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 23.09.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3672483
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku