Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3791132
(11)  Číslo patentu  40419 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19723380.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3791132 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018111047, 102018118293 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2018, 27.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01C 7/04  G01B 11/30  G01C 15/00  G01M 11/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/061874 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/215261 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dekra Automobil GmbH; Handwerkstraße 15, 705 65 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GEHRKE Matthias; Schnieglinger Str. 235F, 904 27 Nürnberg; DE;
GRASSL Björn; Zwischenmarkt 1, 905 84 Allersberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Prípravok a spôsob merania povrchu pre skúšobnú stanicu svetlometov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2023 
   Maximálna platnosť do  08.05.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3791132
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3791132
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3791132
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
Výkresy 12.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.10.2022 Typ Odoslané
EP 3791132
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku