Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3784952
(11)  Číslo patentu  40354 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19722458.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3784952 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862662984 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F17C 5/06  F17C 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/029388 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/210197 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chart Inc.; 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, 301 07 Ball Ground, GA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOR Eric; 3055 Torrington Drive, 301 07 Ball Ground, GA; US;
DRUBE Thomas; 3055 Torrington Drive, 301 07 Ball Ground, GA; US;
DRUBE Paul; 3055 Torrington Drive, 301 07 Ball Ground, GA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Systém dávkovania kryogénnej kvapaliny majúcej chladiacu nádrž 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2023 
   Maximálna platnosť do  26.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3784952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3784952
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3784952
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 31.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3784952
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku