Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3774596
(11)  Číslo patentu  40131 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19721124.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3774596 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800004381 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 85/804   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/052692 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/197940 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Goglio S.p.A.; Via Andrea Solari, 10, 201 44 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSETTI Osvaldo; c/o Goglio S.p.A. Via A. Solari 10, 201 44 Milano MI; IT;
GALBASINI Roberto; c/o Goglio S.p.A. Via A. Solari 10, 201 44 Milano MI; IT;
GULLO Giuseppe; c/o Goglio S.p.A. Via A. Solari 10, 201 44 Milano MI; IT;
MACCAGNAN Andrea; c/o Goglio S.p.A. Via A. Solari 10, 201 44 Milano MI; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Kapsula na prípravu nápojov, najmä kávy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.04.2023 
   Maximálna platnosť do  02.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3774596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3774596
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3774596
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2022 Typ Odoslané
EP 3774596
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku