Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3762197
(11)  Číslo patentu  39190 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19719923.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3762197 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2020539 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 31/08  B29C 31/00  B29D 30/00  B29D 30/44  B29D 30/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2019/050103 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/172749 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VMI Holland B.V.; Gelriaweg 16, 8161 RK Epe; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN LAAR, Gerardus Johannes Catharina; 8161 RK Epe; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na korekciu nesprávneho zarovnania pásu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Maximálna platnosť do  18.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3762197
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3762197
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 27.01.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3762197
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.05.2022 Typ Odoslané
EP 3762197
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku