Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3784579
(11)  Číslo patentu  40617 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19719321.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3784579 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18382281 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 5/02  B65D 5/10  B65D 5/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/060761 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/207118 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embalajes Capsa, S. L.; Pl. Pere Llauger i Prim 8 nave 4 Pol. Ind. Can Misser, 083 60 Canet De Mar (Barcelona); ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LÓPEZ MASAGUÉ Manuel; Pl. Pere Llauger i Prim, 8 nave 4 Pol. Ind. Can Misser, 083 60 CANET DE MAR (Barcelona); ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Prepravná krabica 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2023 
   Maximálna platnosť do  26.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3784579
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.11.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3784579
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3784579
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 26.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
EP 3784579
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku