Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3784302
(11)  Číslo patentu  40836 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19719285.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3784302 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1850493 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 27/30  A61L 29/10  A61L 31/08  A61L 15/18  A61L 17/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/060445 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/206950 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bactiguard AB; P.O. Box 15, 146 21 Tullinge; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SÖDERVALL Billy; Kungsgatan 19, 285 31 Markaryd; SE;
SANCHEZ Javier; Carl Barks väg 20A, 163 43 Spånga; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Použitie podkladového poťahu na zníženie úniku hmoty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.04.2023 
   Maximálna platnosť do  24.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3784302
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 30.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3784302
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3784302
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.12.2022 Typ Odoslané
EP 3784302
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku