Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3775379
(11)  Číslo patentu  40126 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19717777.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3775379 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018108182 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 25/00  A63G 7/00  E01B 23/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/058379 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/193038 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ingenieurbüro Stengel GmbH; Nesselwanger Str. 24, 814 76 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STELZL Christian; c/o Ingenieurbüro Stengel GmbH Nesselwanger Str.24, 814 76 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Kus dráhovej trubice, časť koľajnice a usporiadanie horskej dráhy s týmito prvkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Maximálna platnosť do  03.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3775379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3775379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3775379
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 10.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3775379
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku