Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3765559
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19713676.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3765559 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201812000 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 11/14  C08J 11/12  C08L 67/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2019/000014 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/174656 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JBPV s.r.o.; U Hriste 346, 798 48 Protivanov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SRAMEK Jaromir; Rovná 380, 190 15 Praha 9, Satalice; CZ;
TRZEWICZEK Michal; ul. Wojska Polskiego 45, Miedzylesie 57-530; PL;
TRAVNICEK Karel; c.p. 15, 798 52 Ochoz; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob získania kyseliny tereftálovej z odpadného polyetyléntereftalátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3765559
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3765559
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3765559
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3765559
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku