Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3773750
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19713467.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.03.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3773750 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201804835 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/057538 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/185607 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Healthcare AS; Nycoveien 1, 0485 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KISERUD Marit Swärd Nordmo; Kurveien 19, 0495 Oslo; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Prípravok a spôsob prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3773750
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3773750
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3773750
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
EP 3773750
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku