Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3768452
(11)  Číslo patentu  39756 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19713418.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.03.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3768452 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018114138 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 51/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/057071 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/238288 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Botek Präzisionsbohrtechnik GmbH; Längenfeldstrasse 4, 725 85 Riederich; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHUR Gotthold; Kirchstrasse 5, 726 39 Neuffen; DE;
DEEG Juergen; Christian-Voelter-Strasse 55, 725 55 Metzingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Vrták na vŕtanie hlbokých otvorov s niekoľkými utváračmi triesok a priehlbinami na čelnej ploche britu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.03.2024 
   Maximálna platnosť do  21.03.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3768452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3768452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.03.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3768452
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.07.2022 Typ Odoslané
EP 3768452
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku