Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3807022
(11)  Číslo patentu  40826 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19710773.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3807022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  42594918 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21F 27/00  E01F 7/04  E02B 3/12  B21F 27/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/050812 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/239220 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Odziomek, Ryszard; Ul. Sobieskiego 16b m.9, 31-136 Kraków; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Odziomek Ryszard; Ul. Sobieskiego 16b m.9, 31-136 Kraków; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Drôtené pletivo so šesťhrannými okami, spôsob a zariadenie na výrobu drôteného pletiva so šesťhrannými okami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.02.2024 
   Maximálna platnosť do  01.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3807022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 01.12.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3807022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3807022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 30.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.12.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.12.2022 Typ Odoslané
EP 3807022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku