Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3752688
(11)  Číslo patentu  39239 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19710573.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3752688 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  600252018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 5/23   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2019/060051 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/157544 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Engelhart, Klaus; Sankt-Sebastiani-Straße 603, 3511 Furth bei Göttweig; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Engelhart, Klaus; Sankt-Sebastiani-Straße 603, 3511 Furth bei Göttweig; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Postup zhotovovania spriahnutých stropov a spriahnutý strop 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.02.2023 
   Maximálna platnosť do  12.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3752688
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 01.02.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752688
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 01.02.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752688
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2022 Typ Odoslané
EP 3752688
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku