Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3752751
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19710147.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3752751 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800002652 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 65/12  F16D 65/847   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/051113 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/175682 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BREMBO S.p.A.; Via Brembo, 25, 24035 Curno (BERGAMO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAGGI, Fabrizio; c/o BREMBO S.p.A. Via Brembo, 25, 24035 Curno, Bergamo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Brzdový pás kotúča pre kotúčové brzdy vetraného typu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3752751
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752751
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.03.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752751
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 08.04.2022 Typ Doručené
Opis 08.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
EP 3752751
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku