Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3752190
(11)  Číslo patentu  40501 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19709818.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3752190 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862629340 P, 201862678468 P, 201862743060 P, 201862743875 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2018, 31.05.2018, 09.10.2018, 10.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/28  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/017466 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/157432 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Forty Seven, Inc.; 333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHAO Mark Ping; Forty Seven, Inc.333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, California; US;
TAKIMOTO Chris Hidemi Mizufune; Forty Seven, Inc.333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, California; US;
VOLKMER Jens-Peter; Forty Seven, Inc.333 Lakeside Drive, 944 04 Foster City, California; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Protirakovinový režim používajúci protilátky anti-CD47 a anti-CD20 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.02.2023 
   Maximálna platnosť do  11.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3752190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752190
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752190
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.08.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3752190
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku