Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3752838
(11)  Číslo patentu  40806 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19709626.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3752838 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018103545 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/053869 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/158718 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Frost Diagnostika GmbH; Speyerer Strasse 74, 671 66 Otterstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FROST Gabriele; Wildentenweg 34, 673 46 Speyer; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsob stanovenia celkovej kapacity degradácie histamínu v biologických vzorkách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.02.2023 
   Maximálna platnosť do  15.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3752838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752838
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 24.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.12.2022 Typ Odoslané
EP 3752838
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku