Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3759410
(11)  Číslo patentu  39899 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19708937.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3759410 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PA201800097 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27B 7/38  F27D 15/02  C04B 7/47  B65G 25/06  F26B 17/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2019/050066 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/166067 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Føns Companies Aps; Glenstrup Søvej 1, 8990 Fårup; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FØNS Mogens Juhl; Glenstrup Søvej 1, 8990 Faarup; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Ochladzovač 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.02.2023 
   Maximálna platnosť do  22.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.08.2022 16/2022 SC4A
 
EP 3759410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3759410
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3759410
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 03.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.07.2022 Typ Odoslané
EP 3759410
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku