Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3765452
(11)  Číslo patentu  40074 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19708556.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.03.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3765452 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18161983 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/10  C07C 233/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/055815 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/175043 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Aktiengesellschaft; Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 513 73 Leverkusen; DE;
Bayer Pharma Aktiengesellschaft; Müllerstrasse 178, 133 53 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EGGER Julian; Anton-Küppers-Weg 15, 428 55 Remscheid; DE;
GÖTZ Daniel; Martinstr. 46, 402 23 Düsseldorf; DE;
SOWA Michal; Kempers Häuschen 10, 421 09 Wuppertal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Preparatívny spôsob prípravy dvoch derivátov 4-{[(2S)-2-{4-[5-chlór-2-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)fenyl]-5-metoxy-2-oxopyridín-1- (2H)-yl}butanoyl]amino}-2-fluórbenzamidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.03.2023 
   Maximálna platnosť do  08.03.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3765452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3765452
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.02.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3765452
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2022 Typ Odoslané
EP 3765452
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku