Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3752516
(11)  Číslo patentu  39654 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19707595.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3752516 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862629956 P, 201916272172 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2018, 11.02.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 21/00  C07H 21/02  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/017740 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/160884 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FINK, Brian E.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
DODD, Dharmpal S.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
ZHAO, Yufen; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
QIN, Lan-Ying; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
RUAN, Zheming; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
HARIKRISHNAN, Lalgudi S.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
KAMAU, Muthoni G.; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US;
WALKER, Steven J.; 2810 Woodhams Avenue, Portage, Michigan 49002; US;
CHEN, Libing; 1432 Heather Ridge Drive, Newtown, Pennsylvania 18940; US;
PARK, Peter Kinam; c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Cyklické dinukleotidy ako protinádorové činidlá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.02.2023 
   Maximálna platnosť do  13.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.07.2022 13/2022 SC4A
 
EP 3752516
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752516
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3752516
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2022 Typ Odoslané
EP 3752516
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku