Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3749498
(11)  Číslo patentu  40279 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19705127.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3749498 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20185102 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 45/26  B29C 45/44  B29C 45/73  B29L 31/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/052746 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/154794 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Uponor Innovation AB; c/o Uponor AB P.O. Box 101, 730 61 Virsbo; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SMAHL Jarmo; Mäklöörinkatu 4 A 27, 152 40 Lahti; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Zostava formy na vstrekovacie tvárnenie plastovej potrubnej tvarovky a vstrekovaním vytvarovaná potrubná tvarovka vyrobená z plastu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.02.2023 
   Maximálna platnosť do  05.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3749498
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3749498
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3749498
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2022 Typ Odoslané
EP 3749498
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku