Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3737553
(11)  Číslo patentu  37974 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19703915.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3737553 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862620168 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 65/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/014303 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/144011 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Branson Ultrasonics Corporation; 41 Eagle Road, Danbury, CT 06810; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CALDWELL, Scott; 27 Danvers Road New, Milford, Connecticut 06776; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vlnovod pre úzke simultánne laserové zváranie plastov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.01.2022 
   Maximálna platnosť do  18.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3737553
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3737553
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3737553
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku